برخورد صفحه منتصب با استوانه از روش صفحه کمکی

  برای مشخص نمودن فصل مشترک صفحه ای که در نمای قائم برش خورده است با استفاده از خطوط رابط و برخورد آنها با هم می توان تصویر آنرا در صفحه جانب ایجاد نمود.

1.ابتدا در نمای قائم قسمت سر استوانه را به چند قسمت مساوی تقسیم می کنیم
2.با استفاده از خطوط کمکی رابط آنرا به نماهای جانب و افق انتقال می دهیم
3.در نمای افق خطوطی را که به دایره برخورد کرده است را به نمای جانب انتقال می دهیم
4.نقاطی که از برخورد خطوط رابط کمکی نمای قائم و افق به صفحه جانب منتقل کردیم مشحص میکنیم
5.و در انتها نقاط را توسط  پیستوله به هم وصل میکنم و نمای جانب استوانه تکمیل میشود


گسترش

 منظور از گسرش شکل تمام سطوحی است که با گذاشتن آنها در کنار هم حجم مورد نظر بدست می آید.


  برای پیدا کردن گسترده سر استوانه به طروق زیر عمل میکنیم:

1.خطی به موازات صفحه ی منتصب در نمای قائم رسم و خطوطی را از نقطه ها به آن عمود و امتداد می دهیم
2.در نمای افق با استفاده از پرگار فاصله بین خط زمین تا نقاط برخود  به استوانه را یک یه یک اندازه گرفته
3.فاصله های نقاط اندازه گرفته را در نمای قائم از خط کمکی که به موازات صفحه منتصب که رسم نموده ایم انتقال می دهیم

4.و در انتها نقاط مشخص شده را با استفاده از پیستوله به هم وصل میکنیم و در نهایت شکل گسترده سر استوانه در اندازه واقعی بدست می آید

 حال برای پیدا کردن شکل گسترده بدنه استوانه به این شکل عمل میکنیم:

1.قطر استوانه در 3.14 ضرب میکنیم تا محیط آن بدست آید

2.حال یک خط افقی به اندازه محیط آن رسم میکنیم

3.با استفاده از پرگار در نمای افق روی دایره فاصله نقاط از هم را اندازه می گیریم

4.نقاط اندازه گرفته را به خط افقی که رسم نمودیم انتقال می دهیم و سپس خطوطی را به آنها عمود میکنیم

5.در نمای قائم از قسمت سطح پایین استوانه تا نقاط تقسیم شده را اندازه گرفته

6.فاصله نقاط اندازه گرفته را از مرکز به سمت چپ و راست روی خط های عمود شده در آن مشخص میکنیم

7.و در انتها با پیستوله نقاط را به هم وصل میکنم و شکل گسترده(باز شده)بدنه استوانه بدست می آید


  شکل حجم استوانه برش خورده در نماهای مختلف

توجه:برای واضح بودن تصاویر می توانید آنها را ابتدا ذخیره و سپس مشاهده کنید.


+ نوشته شده توسط حکمت در دوشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۰۹ و ساعت 22:49 |